برچسب خورده: در ضد سرقت

تعریف درب

به طور كلي از ساختمان گفته مي شود كه با بازو بسته شدن فضاهاي داخلي خارجي رابه هم مربوط مي ناميد .ودر بعضي از موارد نيز عبور کردن نور تبادل هوا را ممكن يا …

آمار سایت