برچسب خورده: سامانه درگاه پرداخت

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل تاثیر گذار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اينترنتي به انجام رسيده است.روش: پژوهش از نوع كاربردي پيمايشي ميباشد كه در استان تهران صورت پذيرفته …

آمار سایت